Blokada alkoholowa szansą dla kierowców z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów

Alkomat

Źródło: cbc.ca

W sytuacji orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdu, występuje możliwość ubiegania się o zmianę formy jego wykonywania poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Urządzenie to uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

By można było skorzystać z tej formy wykonywania tego środka karnego, niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, za który sąd obligatoryjnie orzeka na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Przykład: Za jazdę pod wpływem alkoholu sąd w wyroku skazującym zastosował wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 4 lat. Po upływie połowy okresu na który orzeczono środek karny Jan Kowalski złożył do tego samego sądu wniosek o zmianę formy wykonywania orzeczonego środka poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd przychylił się do wniosku, dzięki czemu Jan Kowalski po pozytywnym ukończeniu egzaminu odzyskał prawo jazdy już po 2 latach.

Wykonywanie tego zakazu przez określony czas nie jest jedynym warunkiem do zmiany zakresu zakazu prowadzenia pojazdów. Pod uwagę brana jest również pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez daną osobę pojazdu w przyszłości nie będzie zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji. Musi ona wynikać z oceny przez sąd  zarówno postawy, warunków osobistych i właściwości skazanego, jak również z jego zachowania w dotychczasowym okresie wykonywania środka karnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Sąd wniosku o zmianę zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów, odpis postanowienia zostanie przesłany odpowiedniemu organowi właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego (prezydent albo starosta), który to po spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, mocą której następuje odzyskanie prawa jazdy. Właściwy organ uzupełnia jednak dokument o informację o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wcześniejszym odzyskaniem odebranego prawa jazdy zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *