PUBLIKACJE

Radca prawny dr Małgorzata Agata Panek:

Monografie

 • Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób, Płock 2019;

Artykuły

 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów stosowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – na przykładzie Miasta Płocka i Powiatu Płockiego [w:] Region Mazowiecki w latach 1990-2021. Gospodarka, ICT, Społeczeństwo, Kultura, red. P. Kaczmarczyk, Płock 2022;
 • Prawnoadministracyjne bariery budowy urządzeń fotowoltaicznych w Polsce, Państwo i Prawo, 2021, Nr 12;
 • Program nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Obywatele miast. Miasta obywateli. Wokół problematyki bezpieczeństwa społeczności lokalnej, red. Daniel Urbański, Małgorzata Panek, Płock 2020;
 • Legalizacja samowoli budowlanej w ustawie z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2020, Nr 11;
 • Dochodzenie przez współwłaściciela roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jako czynność zachowawcza, Nieruchomości C.H. Beck 2020, Nr 7;
 • Dokonywanie czynności notarialnych przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie bezpieczeństwa prawnego obywateli, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 2019, Nr 3;
 • Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na grunt rolny bez przeprowadzania procedury odlesienia, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 8; wyróżniony jako temat przewodni na okładce czasopisma;
 • Kształtowanie opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 9;
 • Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 7, wyróżniony jako temat przewodni na okładce czasopisma;
 • Pierwokup w prawie wodnym, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 5, wyróżniony jako temat przewodni na okładce czasopisma;
 • Ograniczenia w zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 4;
 • Przesłanka wieku 75 lat jako okoliczność zwalniająca z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej, Przegląd Prawa Publicznego 2017, Nr 2;
 • Podatek od posiadania psów w Polsce [w:] Z dziejów historii podatków. Wybrane problemy, red. K. Banasiak, R. Stasiak, Łódź 2017;
 • Rozwód świecki a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jakie są wzajemne relacje oraz konsekwencje prawne obu instytucji? [w:] Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego, red. N. M. Tończyk, O.E. Braniewicz, Toruń 2016;
 • Problematyka alienacji majątku kościoła rzymskokatolickiego w prawie państwowym i kanonicznym, Przegląd Sądowy 2016, Nr 7-8;
 • Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w nowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Nieruchomości C.H. Beck 2016, Nr 3, wyróżniony jako temat przewodni na okładce czasopisma;
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy, Studia Iuridica Toruniensia, Tom XVII, Toruń 2015;
 • Reprezentacja kościelnych osób prawnych w umowach cywilnoprawnych, Przegląd Sądowy 2015, Nr 10;
 • Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym [w:] Konstytucje państw europejskich z perspektywy historycznej i współczesnej, red. P. Kowalczyk, B.A. Maciejewska, Toruń 2015;
 • Dopuszczalność zrzeczenia się zachowku w prawie polskim, Studia Iuridica Toruniensia, Tom VI, Toruń 2015;
 • Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] Aktualne problemy prawa handlowego, red. Z. Gordon, D. Stecki, Toruń 2015;
 • Forma umowy sprzedaży nieruchomości oraz konsekwencje jej niezachowania [w:] 50 lat obowiązywania kodeksu cywilnego w Polsce, red. M. Sobiecka, M. Ślęzak, Warszawa 2015;
 • Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w przypadku Polaków wykonujących pracę poza granicami Polski [w:] Zeszyty Ubezpieczeniowe Uniwersytetu Warszawskiego, Tom II, red. M. Szczepańska, Warszawa 2014;
 • Polityka energetyczna UE na przykładzie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – istota i konsekwencje prawne [w:] Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej, red. M. Grabowska, M. Kludacz, Płock 2014;
 • Małżeńskie umowy majątkowe w prawie polskim i prawie rosyjskim- analiza porównawcza, Studia Orientalne 2014, Nr 1

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Radca prawny dr Małgorzata Agata Panek:

 • 07.12.2022 r. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Praktyczne „Instytucjonalno-prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego”, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Mazowiecka w Płocku, udział bierny;
 • 10.12.2021 r. Sympozjum Naukowo-Praktyczne „Instytucjonalno-prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego”, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Mazowiecka w Płocku, udział bierny;
 • 15-16.05.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, referat: „Program nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.
 • 17-18. 11. 2016 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego – Wydział Prawa i Administracji w Toruniu, referat: „Rejestr kościołów i związków wyznaniowych w Polsce”;
 • 28. 04. 2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nulla Potentia Super Leges Esse Debet – Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Ochrona praw słusznie nabytych jako element zasady demokratycznego państwa prawnego w Polsce;
 • 2. 04. 2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozwód w ujęciu interdyscyplinarnym – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego przed i po reformie papieża Franciszka;
 • 16-18. 03. 2016 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Ustawowe prawo pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnej w Polsce, Włoszech i Hiszpanii;
 • 15. 03. 2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nie wystarczy mówić, trzeba mówić do rzeczy – słowo w przestrzeni publicznej – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Sztuka perswazji w zawodzie notariusza oraz jej granice;
 • 9. 03. 2016 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Pojęcie dobrej i złej wiary jako jedna z klauzul generalnych wypracowanych przez koncepcje prawa naturalnego;
 • 15. 01. 2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktualne problemy prawa rolnego i żywnościowego, Wydział Prawa i Administracji UW w Warszawie, referat: Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w nowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • 17. 12. 2015 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Historia podatków, Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Podatek od posiadania psów w Polsce;
 • 3. 12. 2015 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kształtowanie opodatkowania zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku PIT;
 • 26. 11. 2015 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Problematyka alienacji majątku kościoła rzymskokatolickiego w prawie państwowym i kanonicznym;
 • 6-7. 05. 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo Pracy w Systemie Prawa, cz. V. Prawo Pracy a Prawo Handlowe – Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Umowa o pracę z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym lub „niemal jedynym” wspólnikiem w spółce z o.o.;
 • 22-24. 04. 2015 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Przeniesienie własności nieruchomości w prawie polskim i prawie niemieckim;
 • 16-17. 04. 2015 r. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Regulacja relacji państwo – Kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz jej projektach;
 • 11. 03. 2015 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Teoria nadużycia prawa podmiotowego jako wyraz napięcia między prawem stanowionym a prawem naturalnym;
 • 7-8. 01. 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 50 lat obowiązywania kodeksu cywilnego w Polsce – Wydział Prawa i Administracji UW w Warszawie, referat: Forma umowy sprzedaży nieruchomości oraz konsekwencje jej niezachowania;
 • 17-18. 12. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Obywatel – Państwo – Kościół – Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Reprezentacja kościelnych osób prawnych w umowach cywilnoprawnych;
 • 21. 11. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne – Wydział Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, referat: Kształtowanie opodatkowania w podatku od spadków i darowizn;
 • 6-7. 11. 2014 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Rozwód świecki a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jakie są wzajemne relacje oraz konsekwencje prawne obu instytucji;
 • 06. 06. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo spółek handlowych – wczoraj i dziś -Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Rozporządzenie wkładem majątkowym w drodze zawartej umowy spółki, na tle konstrukcji spółki kapitałowej w organizacji – jak było kiedyś, jak jest dziś?;
 • 23-24. 05. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: VAT bez WAD? – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Bitcoin bez VAT? Opodatkowanie obrotu bitcoinami w Polsce podatkiem VAT;
 • 24-25. 04. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo konstytucyjne, jako fundament innych dziedzin prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, referat: Konstytucyjne podstawy zasady swobody umów;
 • 24. 04. 2014 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne problem rozwoju gospodarczego – Efekty i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej- Politechnika Warszawska filia w Płocku, referat: Polityka energetyczna UE na przykładzie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – istota i konsekwencje prawne;
 • 10. 04. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 50 lat kodeksów: cywilnego i rodzinnego- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do zachowku na tle artykułu 1047 kodeksu cywilnego;
 • 06-07. 04. 2014 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konstytucje Państw Europejskich: historia i współczesność- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, referat: Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym;
 • 27-28. 03. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa w Internecie- Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, referat: Press clipping jako przykład naruszania praw autorskich i wykrywania naruszeń dóbr niematerialnych w Internecie;
 • 20-21. 03. 2014 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: From human wrongs to human rights – challenges for contemporary human rights law – Biblioteka Główna UMK, uczestnictwo bierne;
 • 14. 03. 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, uczestnictwo bierne;
 • 11-12. 04. 2013 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konstytucje Państw Europejskich: historia i współczesność- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, współreferat: „Parliamentary sovereignty in the United Kingdom”

Adwokat Konrad Panek:

 • 11-12. 04. 2013 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konstytucje Państw Europejskich: historia i współczesność- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, współreferat: „Parliamentary sovereignty in the United Kingdom”
 • 21-22. 04. 2012 r. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Regnare et administrare- z dziejów ustroju i prawa administracyjnego – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego, referat: Przebieg i skutki inkorporacji Mazowsza do Korony Polskiej, referat: Przebieg i skutki inkorporacji Mazowsza do Korony Polskiej