Najważniejszym celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Państwu pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Zlecając nam prowadzenie sprawy możecie Państwo liczyć na pełne zaangażowanie, profesjonalizm świadczonych usług, indywidualne podejście do przedstawianego problemu oraz zgłaszanych potrzeb, a także całkowitą poufność.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszystkich stadiach postępowania, a także na etapie przedsądowym, w takich dziedzinach prawa jak:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowań zadośćuczynień oraz rent
 • dochodzenie roszczeń za wypadki komunikacyjne oraz szkody medyczne
 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
 • przywrócenie posiadania i ochrona własności
 • windykacja należności
 • ubezwłasnowolnienie
 • sporządzanie regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sprawy spadkowe
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich
 • obsługa rolników i pomoc w obrocie gruntami rolnymi
 • rozwody i separacje
 • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli
 • obsługa organów samorządu
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA
 • pomoc w zakładaniu oraz obsługa stowarzyszeń i fundacji
 • pomoc w przekształceniach oraz podziałach i scalaniu gruntów
 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej pozwoleń na zbieranie i przetwórstwo odpadów
 • polityka ochrony danych osobowych
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenia za nadgodziny
 • odszkodowania za okres wypowiedzenia
 • sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy rentowe i emerytalne
 • dochodzenie roszczeń za wypadki przy pracy
 • pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców (Ukraińców, Białorusinów, Mołdawian, etc.)
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i wnioski o ściganie
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych, w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wnioski o dozór elektroniczny
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa
 • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych
 • zakładanie i przekształcanie spółek
 • pomoc prawna w sprawach rejestrowych (KRS)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz uchwał i protokołów
 • bieżące doradztwo prawne
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych
 • wnioski o upadłość konsumencką
 • rejestrowanie znaków towarowych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji
 • przygotowywanie i opiniowanie umów deweloperskich, rezerwacyjnych oraz przedwstępnych
 • obsługa procesu inwestycyjnego, w tym pomoc w uzyskiwaniu warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz zgody na użytkowanie
 • dochodzenie odszkodowań za spadek wartości nieruchomości
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
 • legalizacja samowoli budowlanych
 • reprezentowanie przed organami nadzoru budowlanego
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rejestracja znaków towarowych w Chinach i Hongkongu
 • windykacja należności
 • pomoc prawna w eksporcie i imporcie
  •  

Dodatkowo Zespół naszej Kancelarii zajmuje się organizacją i prowadzeniem kursów, szkoleń oraz seminariów dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, a także fundacji i stowarzyszeń, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku i lokalnych grup działania.